Tekst ujednolicony Statutu z dna 27.02.2005 r.

STATUT KLUBU SPORTOWEGO „PRZYSZŁOŚĆ” ROGÓW

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Przyszłość” Rogów, zwany dalej „Klubem”.

§ 2

Terenem działania Klubu są państwa Unii Europejskiej.

§ 3

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudnić pracowników.

§ 6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 8

 1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:

1/ współdziałanie z władzami sportowymi pierwszeństwa i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

2/ uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej, międzynarodowej,

3/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

4/ prowadzenie działalności szkoleniowej,

5/ sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

§ 9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rodział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Człnkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ uczestników,

3/ honorowych

4/ wspierających.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd na postawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnosprawni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:1/ wybierać i być wybranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

  2/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

  3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

  4/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

  5/ nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

 2. Członkowie – uczestniczy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie Klubu obowiązani są do:

1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

3/ stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,

4/ udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

5/ regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:1/ wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,

  2/ rozwiązania się stowarzyszenia,

  3/ wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

 2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień Statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 15

Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:1/ uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,

  2/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  3/ uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu,

  4/ rozpatrywania i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

  5/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  6/ uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,

  7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

  8/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,

2/ z głosem doradczym – członkowie uczestniczący oraz zaproszeniu goście.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członów w drugim terminie.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:1/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

  2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

  3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22

Zarząd składa się 5-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2/ realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3/ kierowanie całokształtem działalności Klubu,

4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych,

6/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

7/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzenie ich regulaminów,

8/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członów Klubu.

§ 24

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 25

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności,
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 26

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 – 2 Wiceprezesów i Sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 3. Zakres działania., organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej – gospodarczej działalności Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 28

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu składają się:1/ składki roczne członków Klubu,

  2/ darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

§ 30

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdzielenie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 31

Zamiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.